Endret: 28 feb 2019     Opprettet: 28 aug 2018

Parkoppgradering i gang

I disse dager har arbeidene med omlegging av Sentralparken begynt. Tidligere i sommer ble gressplenen reparert, og nå står skråningen fra plennivået og ned til gangveien for tur, dvs. foran blokkene PP 25, 26 og 27. I Perspektivplanen heter det at dette feltet «krever uhensiktsmessig mye vedlikehold, er overgrodd, er ikke et byøkologisk signal og bør i sin helhet fornyes. Eksisterende planting anbefales gravet opp og jordsmonnet fornyet. Replanting bør foretas av en svært slekts-/artsrik kombinasjon av sesongvarierende stauder med godt innslag av duftplanter. Hekk i bakkant må forlenges så langt mulig gitt begrensningene med skyggende trekroner. Plantefeltet bør føres inn i Sentralparkens sørvestre hjørne fra der hekken avsluttes.»

Til arbeidene har PPØ engasjert Små Landskap AS, som eies 100 % av anleggsgartner Tor Smaaland. Bedriften har sin opprinnelse fra 1984 og har i dag fire ansatte. Smaaland er 60 år og har sin bakgrunn fra Statens gartnerskole Jensvoll, en hundreårig utdanningsinstitusjon som etter hans oppfatning ble rasert med skolereformene på 80- og 90-tallet. Han er i tillegg journalist og forfatter med en lang rekke fagbøker og TV-programmer m.v. bak seg. 

– Det vi foretar oss nå, er første skritt på veien mot en omlegging av botanikken i Pilestredet Park. Vi fjerner vedlikeholdskrevende plantinger der disse har vist seg å ikke fungere og erstatter disse med riktblomstrende plantinger av høyere estetisk verdi i varierende høyder og bredder. Plantingene vil i høy grad støtte opp under ulike pollinerende insekter, sier Smaaland når han beskriver arbeidet.

Levedyktige stauder flyttet
fra Parkstredet til KK-trappa

Pilestredet Park ble lansert som et byøkologisk prosjekt før Rikshospitalet flyttet ut i 2000. Målet var å ivareta økologiske hensyn i et langsiktig perspektiv og høste erfaringer, blant annet ved å stille strengere krav enn dagjeldende regler og forskrifter. Mange år har gått og krav til bærekraft er endret.

Tor Smaaland kommenterer slik:

– Klimaendringer som vi når står midt oppe i, krever mer av byens botanikk og parkstrøk. Alt tyder på at vi må regne med mer og kraftigere nedbør, at det blir kaldere, varmere og tørrere på én gang. Dette vil sette planteutvalget og for så vidt hele planverket for byens grønne rom under press. For Pilestredet Parks vedkommende har man tenkt langt  om håndtering av overvann, men valg av botanikk verken var eller er like bærekraftig.

Tor Smaaland kan kontaktes via bedriftens nettside www.smalandskap.no