26 mai 2019

Fra årsmøtet

Årsmøtet i PPØ ble avholdt 23 mai. Men først ble det gitt en orientering om hva det tingrettslige sameiet vårt omfatter og om den pågående opprustingen av grøntarealene. 

Gjennom utbyggingsperioden, som strakk seg fra 1999 til 2005, investerte Statsbygg 54 millioner kroner i parkanlegget. Nå er det PPØs oppgave å drifte og vedlikeholde felleseiendommen i Pilestredet park på vegne av de 22 bolig- og næringssameierne som holder til på området. Mer om dette her 

I løpet av årene som har gått siden Statsbygg overlot ansvaret for å ivareta de felles grøntarealene til PPØ, har slitasjen vært stor. For å ta tak i dette kontaktet styret tidligere slottsgartner Tor Smaaland. I februar 2018 leverte han en overordnet plan for videre forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling sett i et langtidsperspektiv – 2018–2022. Perspektivplanen ble presentert på et åpent informasjonsmøte 13.3.2018. Deretter ga årsmøtet 23.05.2018 styret mandat til å gjennomføre foreslåtte prosjekter langs gangveien til Pilestredet, Sentralparken og Kvinneklinikkparken i 2018 innenfor en kostnadsramme på 1,5 mill kr. Tiltakene er gjennomført og kostet 1,2 mill. kr.

Opprustning av grøntarealene 

I ord og bilder redegjorde Smaaland for hva som er gjort og hva som planlegges videre. Han la vekt på at PPØ er forpliktet til å drifte parken etter byøkologiske prinsipper med vekt på biologisk mangfold. Men alt kan ikke gjøres på en gang. Delprosjekter velges hvert år ut fra hastenivå og økonomi i nært samarbeid med PPØ-styret. 

Beplantning

I 2018 har bl.a. det skrånende plantefeltet opp til plen-nivået i Sentralparken fått et løft. Slik det var anlagt, krevde det uhensiktsmessig mye vedlikehold, var overgrodd, og var heller ikke et «byøkologisk» signal. Eksisterende beplanting er gravd opp og jordsmonnet fornyet. Her er det satt ned tusener av løk, som har blomstret nå på våren. I disse dager tar staudevekster over. De vil dekke grunnen og gjøre feltet vedlikeholdsfritt gjennom vekstsesongen. I år står lekeplassen for tur. Den fyller ikke dagens krav og her er beplantning som ikke fungerer. Arbeidet med lekeplassen starter etter sommerferien.

Trær

Vi har ca. 240 trær i parken, og ca. 100 står på felleseiendommen. Smaaland påpekte at gamle trær må følges nøye av sikkerhetshensyn. Av og til er det slik at et tre må felles. Da er det viktig at det tydelig blir gjort rede for årsaken, og det er en hovedregel at når et tre felles, plantes det alltid et nytt.

Besøk Små Landskap AS

 

Bier

Vi har fått 2 bikuber i parken. Biene driver med sitt og vil neppe sjenere noen, men de vil være en viktig stimulans for plantelivet i parken. Les mer om bybier. 

Slangen

Slangen er et varemerke for parken. Fordi den ikke er et kunstverk med opphavsrett, står vi friere enn vi ellers ville gjort når det gjelder tiltak. Flislagt betongskulptur passer dårlig til norsk klima. Flisene sprenges løs i vinterkulda. Skadene repareres til stadighet, og det tar aldri slutt. Derfor vurderes det om den heller kan males med epoxy-maling på en slik måte at den får et lignende uttrykk som den har i dag. Ingenting avgjort ennå.

Smittemuren

Med smittemuren er det problemer med avskalling og algevekst. Muren heller innover slik at regnvann som renner av toppbeslagene, treffer et stykke ned og er årsak til skadene. I vinter ble 3 felt forsøksvis behandlet på forskjellig vis, men ingen av løsningene viste seg gode nok. I neste omgang vil vi teste ut en løsning med takrenne, som avhenger av aksept fra Byantikvaren.

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 23.5.2019