Et byøkologisk pilotprosjekt

Som ledd i utviklingen av Pilestredet Park ønsket staten og Oslo kommune å gjennomføre et fremtidsrettet byutviklingsprosjekt innenfor akseptable økonomiske rammer. Målet var å ivareta økologiske hensyn i et langsiktig perspektiv og høste erfaringer, blant annet ved å stille strengere krav enn dagjeldende regler og forskrifter. Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 1997, og deretter gikk de sammen om å lage pilotrapporten Fra sykehus til sunne hus . Den ble godkjent året etter, i god tid før Rikshospitalet skulle flytte til Gaustad i 2000. Men som tittelen bærer bud om, var de overordnede planene allerede på plass. Neste skritt var å gå mer konkret til verks. Statsbygg fikk i oppgave å utarbeide et detaljert miljøoppfølgingsprogram (MOP), og da den såkalte Moppen ble ferdig i 1999, var de viktigste føringene for utbyggerne og de fremtidige brukerne lagt.

Last ned miljøoppfølgingsprogrammet her